• ඇල්වින් පැක් කේටරින් පැකේජ විසඳුම් විශේෂ expert, රටවල් 50 කට වඩා අලෙවි කරන්න
 • export@allwinpack.com
 • Oval Container AO395

  ඕවල් බහාලුම් AO395

  අයිතමය අංක :OV395

  ප්‍රකාරය : ඕවල් කන්ටේනරය

  ප්‍රමාණය : 215x80x42mm

  ධාරිතාව : 395ml

  Ick ණකම mm 0.07mm

  P 500pcs / Carton ඇසුරුම් කිරීම

  Ctn ප්‍රමාණය : 430x345x235mm

 • Oval Platter AO1750

  ඕවල් තැටිය AO1750

  අයිතමය අංක :OV1750 ප්‍රකාරය val ඕවල් බහාලුම් ප්‍රමාණය : 426x286x30mm ධාරිතාව : 1750ml ick ණකම : 0.099mm ඇසුරුම් : 100pcs / Carton Ctn ප්‍රමාණය : 445x340x300mm

 • Oval Platter AO2950

  ඕවල් තැටිය AO2950

  අයිතමය අංක :OV2950

  ප්‍රකාරය : ඕවල් කන්ටේනරය

  ප්‍රමාණය : 550x365x28mm

  ධාරිතාව : 2950ml

  Ick ණකම mm 0.12mm

  ඇසුරුම් p 50pcs / පෙට්ටි

  Ctn ප්‍රමාණය : 565x245x385mm

 • Oval Platter AO1550

  ඕවල් තැටිය AO1550

  අයිතමය අංක :OV1550

  ප්‍රකාරය : ඕවල් කන්ටේනරය

  ප්‍රමාණය : 458x310x25mm

  ධාරිතාව : 1550ml

  Ick ණකම mm 0.122mm

  ඇසුරුම් p 100pcs / පෙට්ටි

  Ctn ප්‍රමාණය : 475x400x325mm

 • Oval Platter AO1100

  ඕවල් තැටිය AO1100

  අයිතමය අංක :OV1100

  ප්‍රකාරය : ඕවල් කන්ටේනරය

  ප්‍රමාණය : 355x244x20mm

  ධාරිතාව : 1100ml

  Ick ණකම mm 0.09mm

  ඇසුරුම් p 100pcs / පෙට්ටි

  Ctn ප්‍රමාණය : 365x285x260mm

 • Oval Platter AO800

  ඕවල් තැටිය AO800

  අයිතමය අංක :OV800

  ප්‍රකාරය : ඕවල් කන්ටේනරය

  ප්‍රමාණය : 352x245x22mm

  ධාරිතාව : 800ml

  Ick ණකම mm 0.101mm

  ඇසුරුම් p 200pcs / පෙට්ටි

  Ctn ප්‍රමාණය : 520x260x375mm

 • Oval Platter AO700

  ඕවල් තැටිය AO700

  අයිතමය අංක :OV700

  ප්‍රකාරය : ඕවල් කන්ටේනරය

  ප්‍රමාණය : 300x203x22mm

  ධාරිතාව m 700ml

  Ick ණකම mm 0.08mm

  ඇසුරුම් p 600pcs / පෙට්ටි

  Ctn ප්‍රමාණය : 615x555x320mm

 • Oval Container AO460

  ඕවල් බහාලුම් AO460

  අයිතමය අංක :OV460

  ප්‍රකාරය : ඕවල් කන්ටේනරය

  ප්‍රමාණය : 254x178x20mm

  ධාරිතාව : 460ml

  Ick ණකම : 0.1 මි.මී.

  ඇසුරුම් p 100pcs / පෙට්ටි

  Ctn ප්‍රමාණය x 350x200x275mm

 • Oval Container AO118

  ඕවල් බහාලුම් AO118

  අයිතමය අංක :OV118

  ප්‍රකාරය : ඕවල් කන්ටේනරය

  ප්‍රමාණය : 130x62x22mm

  ධාරිතාව : 118ml

  Ick ණකම : 0.05 මි.මී.

  ඇසුරුම් p 2000 පීසී / පෙට්ටි

  Ctn ප්‍රමාණය : 650x260x285mm

 • Oval Container AO68

  ඕවල් බහාලුම් AO68

  අයිතමය අංක :OV68

  ප්‍රකාරය : ඕවල් කන්ටේනරය

  ප්‍රමාණය : 70x60x19mm

  ධාරිතාව m 68ml

  Ick ණකම mm 0.06mm

  ඇසුරුම් කිරීම : 3000pcs / පෙට්ටි

  Ctn ප්‍රමාණය : 645x370x300mm

 • Oval Container AO46

  ඕවල් බහාලුම් AO46

  අයිතමය අංක :OV46

  ප්‍රකාරය : ඕවල් කන්ටේනරය

  ප්‍රමාණය : 108x62x16mm

  ධාරිතාව m 50 මිලි

  Ick ණකම : 0.05 මි.මී.

  ඇසුරුම් කිරීම : 5000pcs / Carton

  Ctn ප්‍රමාණය : 455x355x350mm