• ඇල්වින් පැක් කේටරින් පැකේජ විසඳුම් විශේෂ expert, රටවල් 50 කට වඩා අලෙවි කරන්න
 • export@allwinpack.com
 • Compartment conatiner AR436-309

  මැදිරි කොනටිනර් AR436-309

  අයිතමය අංක :CP436/309

  ප්‍රකාරය : මැදිරි බහාලුම

  ප්‍රමාණය : 210x157x46mm

  ධාරිතාව : 436/309 මිලි

  Ick ණකම mm 0.069mm

  P 500pcs / Carton ඇසුරුම් කිරීම

  Ctn ප්‍රමාණය : 615x330x435mm

 • Compartment conatiner AR310-180-145F

  මැදිරි කොනටිනර් AR310-180-145F

  අයිතමය අංක :CP310/180/145F

  ප්‍රකාරය : මැදිරි බහාලුම

  ප්‍රමාණය : 210x158x37mm

  ධාරිතාව : 210x159x39mm

  Ick ණකම mm 0.07mm

  ඇසුරුම් කිරීම p 300pcs / Carton

  Ctn ප්‍රමාණය : 550x340x235mm

 • Compartment conatiner AR350-480

  මැදිරි කොනටිනර් AR350-480

  අයිතමය අංක :CP350/480

  ප්‍රකාරය : මැදිරි බහාලුම

  ප්‍රමාණය : 227x178x39mm

  ධාරිතාව : 350/480 මිලි

  Ick ණකම : 0.067mm

  ඇසුරුම් p 600pcs / පෙට්ටි

  Ctn ප්‍රමාණය : 550x330x475mm

 • Compartment conatiner AR290-160-120F

  මැදිරි කොනටිනර් AR290-160-120F

  අයිතමය අංක :CP290/160/120F

  ප්‍රකාරය : මැදිරි බහාලුම

  ප්‍රමාණය : 210x158x37mm

  ධාරිතාව : 290/160/120 මිලි

  Ick ණකම mm 0.08mm

  P 500pcs / Carton ඇසුරුම් කිරීම

  Ctn ප්‍රමාණය : 470x350x445mm

 • Compartment conatiner CP425-300

  මැදිරි කොනටිනර් CP425-300

  අයිතමය අංක :CP425/300

  ප්‍රකාරය : මැදිරි බහාලුම

  ප්‍රමාණය : 203x157x46mm

  ධාරිතාව : 425/300 මිලි

  Ick ණකම : 0.070 මි.මී.

  ඇසුරුම් p 600pcs / පෙට්ටි

  Ctn ප්‍රමාණය x 600x350x295mm

 • Compartment conatiner CP290-160-120

  මැදිරි කොනටිනර් CP290-160-120

  අයිතමය අංක :CP290/160/120

  ප්‍රකාරය : මැදිරි බහාලුම

  ප්‍රමාණය : 210x161x40mm

  ධාරිතාව : 290/160/120 මිලි

  Ick ණකම mm 0.09mm

  ඇසුරුම් p 600pcs / පෙට්ටි

  Ctn ප්‍රමාණය : 505x320x440mm