• ඇල්වින් පැක් කේටරින් පැකේජ විසඳුම් විශේෂ expert, රටවල් 50 කට වඩා අලෙවි කරන්න
 • export@allwinpack.com
 • BBQ pan 1900R

  BBQ pan 1900R

  අයිතමය අංක :BBQ1900R

  ප්‍රකාරය : බාබකියු පෑන්

  ප්‍රමාණය : 342x228x28mm

  ධාරිතාව : 310ml

  Ick ණකම : 0.076mm

  ඇසුරුම් p 200pcs / පෙට්ටි

  Ctn ප්‍රමාණය : 470x345x360mm

 • Heart Foil Container HT02

  හෘද තීරු බහාලුම් HT02

  අයිතමය අංක :HT02

  ප්‍රකාරය : හෘද බහාලුම

  ප්‍රමාණය : 34x34x13mm

  ධාරිතාව m 2 මිලි

  Ick ණකම mm 0.04mm

  ඇසුරුම් කිරීම : 20000pcs / පෙට්ටි

  Ctn ප්‍රමාණය : 355x315x355mm

 • Kitchen foil fender WL840-320

  මුළුතැන්ගෙයි තීරු ෆෙන්ඩරය WL840-320

  අයිතමය අංක :WL840/320

  ප්‍රකාරය මුළුතැන්ගෙයි තීරු ෆෙන්ඩරය

  ප්‍රමාණය : 840x320mm

  ධාරිතාව:/

  Ick ණකම : 0.058mm

  ඇසුරුම් p 100pcs / පෙට්ටි

  Ctn ප්‍රමාණය : 620x300x355mm

 • Shell Pan SH104

  ෂෙල් පෑන් SH104

  අයිතමය අංක HSH104

  ප්‍රකාරය : ෂෙල් පෑන්

  ප්‍රමාණය : 285x142x17mm

  ධාරිතාව:/

  Ick ණකම mm 0.065mm

  P 1000pcs / Carton ඇසුරුම් කිරීම

  Ctn ප්‍රමාණය : 585x335x585mm

 • Burner Guard GSB190

  බර්නර් ගාඩ් GSB190

  අයිතමය අංක :GSB190

  ප්‍රකාරය : බර්නර් ලයිනර්

  ප්‍රමාණය : 189x189x13mm

  ධාරිතාව:/

  Ick ණකම mm 0.072mm

  P 1000pcs / Carton ඇසුරුම් කිරීම

  Ctn ප්‍රමාණය : 490x210x210mm

 • Shell Pan SH103

  ෂෙල් පෑන් SH103

  අයිතමය අංක HSH103

  ප්‍රකාරය : ෂෙල් පෑන්

  ප්‍රමාණය : 254x159x22mm

  ධාරිතාව:/

  Ick ණකම mm 0.064 මි.මී.

  P 1000pcs / Carton ඇසුරුම් කිරීම

  Ctn ප්‍රමාණය : 655x410x520mm

 • Shell Pan Sh002

  ෂෙල් පෑන් Sh002

  අයිතමය අංක :SH002

  ප්‍රකාරය : ෂෙල් පෑන්

  ප්‍රමාණය : 225x225x24mm

  ධාරිතාව:/

  Ick ණකම mm 0.065mm

  ඇසුරුම් p 600pcs / පෙට්ටි

  Ctn ප්‍රමාණය : 695x355x475mm

 • Heart Foil Container HT520

  හෘද තීරු බහාලුම් HT520

  අයිතමය අංක : එච්ටී 520

  ප්‍රකාරය : හෘද බහාලුම

  ප්‍රමාණය : 167x148x42mm

  ධාරිතාව : 520ml

  Ick ණකම mm 0.07mm

  P 1000pcs / Carton ඇසුරුම් කිරීම

  Ctn ප්‍රමාණය : 815x370x320mm

 • Heart Foil Container HT100

  හෘද තීරු බහාලුම් HT100

  අයිතමය අංක : එච්ටී 100

  ප්‍රකාරය : හෘද බහාලුම

  ප්‍රමාණය : 95x85x29mm

  ධාරිතාව මිලි ලීටර් 100 යි

  Ick ණකම mm 0.06mm

  ඇසුරුම් p 2000 පීසී / පෙට්ටි

  Ctn ප්‍රමාණය : 480x325x375mm

 • Heart Foil Container HT70

  හෘද තීරු බහාලුම් HT70

  අයිතමය අංක : එච්ටී 70

  ප්‍රකාරය : හෘද බහාලුම

  ප්‍රමාණය : 65x60x10mm

  ධාරිතාව m 70ml

  Ick ණකම : 0.05 මි.මී.

  ඇසුරුම් කිරීම : 20000pcs / පෙට්ටි

  Ctn ප්‍රමාණය : 615x315x615mm

 • Burner Guard GSB214

  බර්නර් ගාඩ් GSB214

  අයිතමය :GSB214

  ප්‍රකාරය : බර්නර් ලයිනර්

  ප්‍රමාණය : 216x216x10mm

  ධාරිතාව:/

  Ick ණකම : 0.054mm

  P 1000pcs / Carton ඇසුරුම් කිරීම

  Ctn ප්‍රමාණය : 470x230x230mm

 • Aluminum Muffin Pan MUF250-6

  ඇලුමිනියම් මෆින් පෑන් MUF250-6

  අයිතමය අංක :MUF250-6

  ප්‍රකාරය : මෆින් පෑන්

  ප්‍රමාණය : 250x167x34mm

  ධාරිතාව m 1500 මිලි

  Ick ණකම mm 0.094mm

  ඇසුරුම් p 200pcs / පෙට්ටි

  Ctn ප්‍රමාණය : 420x350x265mm

12 ඊළඟ> >> පිටුව 1/2