• ඇල්වින් පැක් කේටරින් පැකේජ විසඳුම් විශේෂ expert, රටවල් 50 කට වඩා අලෙවි කරන්න
 • export@allwinpack.com
 • Rectangular container ARL9600R

  සෘජුකෝණාස්රාකාර බහාලුම් ARL9600R

  අයිතමය අංක :REL9600R

  මාදිලිය RE RE9600R පියන

  ප්‍රමාණය : 540x340x17mm

  ධාරිතාව: /

  Ick ණකම : 0.098mm

  ඇසුරුම් p 50pcs / පෙට්ටි

  Ctn ප්‍රමාණය : 560x140x355mm

 • Rectangular container AR9600R

  සෘජුකෝණාස්රාකාර බහාලුම් AR9600R

  අයිතමය අංක :RE9600R

  ප්‍රකාරය : සෘජුකෝණාස්රාකාර බහාලුම

  ප්‍රමාණය : 526x325x80mm

  ධාරිතාව : 9600ml

  Ick ණකම : 0.136mm

  ඇසුරුම් p 50pcs / පෙට්ටි

  Ctn ප්‍රමාණය : 540x295x340mm

 • Rectangular container AR8500R

  සෘජුකෝණාස්රාකාර බහාලුම් AR8500R

  අයිතමය අංක :RE8500R

  ප්‍රකාරය : සෘජුකෝණාස්රාකාර බහාලුම

  ප්‍රමාණය : 525x324x50mm

  ධාරිතාව : 8500ml

  Ick ණකම mm 0.151mm

  ඇසුරුම් p 50pcs / පෙට්ටි

  Ctn ප්‍රමාණය : 540x270x345mm

 • Rectangular container ARL7300R

  සෘජුකෝණාස්රාකාර බහාලුම් ARL7300R

  අයිතමය අංක :REL7300R

  මාදිලිය RE RE7300R පියන

  ප්‍රමාණය : 442x330x24mm

  ධාරිතාව:/

  Ick ණකම : 0.098mm

  ඇසුරුම් p 100pcs / පෙට්ටි

  Ctn ප්‍රමාණය : 465x220x345mm

 • Rectangular container AR7300R

  සෘජුකෝණාස්රාකාර බහාලුම් AR7300R

  අයිතමය අංක :RE7300R

  ප්‍රකාරය : සෘජුකෝණාස්රාකාර බහාලුම

  ප්‍රමාණය : 430x319x71mm

  ධාරිතාව : 7300ml

  Ick ණකම : 0.132mm

  ඇසුරුම් p 100pcs / පෙට්ටි

  Ctn ප්‍රමාණය : 490x335x445mm

 • Rectangular container AR7001R

  සෘජුකෝණාස්රාකාර බහාලුම් AR7001R

  අයිතමය අංක :RE7001R
  ප්‍රකාරය : සෘජුකෝණාස්රාකාර බහාලුම

  ප්‍රමාණය : 454x335x65mm

  ධාරිතාව : 7001 මිලි

  Ick ණකම mm 0.15mm

  ඇසුරුම් p 100pcs / පෙට්ටි

  Ctn ප්‍රමාණය : 465x350x475mm

 • Rectangular container AR6480R

  සෘජුකෝණාස්රාකාර බහාලුම් AR6480R

  අයිතමය අංක :RE6480 ආර්

  ප්‍රකාරය : සෘජුකෝණාස්රාකාර බහාලුම

  ප්‍රමාණය : 525x322x40mm

  ධාරිතාව : 6480ml

  Ick ණකම : 0.135mm

  ඇසුරුම් p 50pcs / පෙට්ටි

  Ctn ප්‍රමාණය : 535X230X340mm

 • Rectangular container ARL5550R

  සෘජුකෝණාස්රාකාර බහාලුම් ARL5550R

  අයිතමය අංක :REL5550R

  මාදිලිය RE RE5550R පියන

  ප්‍රමාණය : 335x270x18mm

  ධාරිතාව:/

  Ick ණකම mm 0.061mm

  ඇසුරුම් p 100pcs / පෙට්ටි

  Ctn ප්‍රමාණය : 355x200x290mm

 • Rectangular container AR5550R

  සෘජුකෝණාස්රාකාර බහාලුම් AR5550R

  අයිතමය අංක :RE5550R

  ප්‍රකාරය : සෘජුකෝණාස්රාකාර බහාලුම

  ප්‍රමාණය : 328x261x103mm

  ධාරිතාව : 5550ml

  Ick ණකම mm 0.106mm

  ඇසුරුම් p 100pcs / පෙට්ටි

  Ctn ප්‍රමාණය : 535x275x340mm

 • Rectangular container AR5200R

  සෘජුකෝණාස්රාකාර බහාලුම් AR5200R

  අයිතමය අංක :RE5200R

  ප්‍රකාරය : සෘජුකෝණාස්රාකාර බහාලුම

  ප්‍රමාණය : 350x280x71mm

  ධාරිතාව : 5200ml

  Ick ණකම mm 0.15mm

  ඇසුරුම් p 100pcs / පෙට්ටි

  Ctn ප්‍රමාණය : 510x305x375mm

 • Rectangular container ARL3600R

  සෘජුකෝණාස්රාකාර බහාලුම් ARL3600R

  අයිතමය අංක :REL3600R

  මාදිලිය R REL3600R පියන

  ප්‍රමාණය : 335x275x19mm

  ධාරිතාව: /

  Ick ණකම mm 0.068mm

  ඇසුරුම් p 100pcs / පෙට්ටි

  Ctn ප්‍රමාණය : 355x210x285mm

 • Rectangular container AR3600R

  සෘජුකෝණාස්රාකාර බහාලුම් AR3600R

  අයිතමය අංක :RE3600R

  ප්‍රකාරය : සෘජුකෝණාස්රාකාර බහාලුම

  ප්‍රමාණය : 320x260x63mm

  ධාරිතාව : 3600ml

  Ick ණකම mm 0.08mm

  ඇසුරුම් p 100pcs / පෙට්ටි

  Ctn ප්‍රමාණය : 390x275x335mm

123456 ඊළඟ> >> පිටුව 1/7