• ඇල්වින් පැක් කේටරින් පැකේජ විසඳුම් විශේෂ expert, රටවල් 50 කට වඩා අලෙවි කරන්න
 • export@allwinpack.com
 • Square Foil Container AS2020

  චතුරස්රාකාර තීරු බහාලුම් AS2020

  අයිතමය අංක :SQ2020

  ප්‍රකාරය : වර්ග භාජනය

  ප්‍රමාණය : 234x234x47mm

  ධාරිතාව : 2020ml

  Ick ණකම mm 0.08mm

  ඇසුරුම් p 200pcs / පෙට්ටි

  Ctn ප්‍රමාණය : 485x315x250mm

 • Square Cake Pan AS2200

  චතුරස්රා කේක් පෑන් AS2200

  අයිතමය අංක :SQ2200

  ප්‍රකාරය : වර්ග භාජනය

  ප්‍රමාණය : 253x253x58mm

  ධාරිතාව : 2200ml

  Ick ණකම mm 0.087mm

  P 400pcs / Carton ඇසුරුම් කිරීම

  Ctn ප්‍රමාණය : 525x285x525mm

 • Square Cake Pan AS1500R

  චතුරස්රා කේක් පෑන් AS1500R

  අයිතමය අංක :SQ1500R

  ප්‍රකාරය : වර්ග භාජනය

  ප්‍රමාණය : 228x228x39mm

  ධාරිතාව m 1500 මිලි

  Ick ණකම mm 0.085mm

  ඇසුරුම් p 600pcs / පෙට්ටි

  Ctn ප්‍රමාණය : 690x350x455mm

 • Square Foil Container AS1450R

  චතුරස්රාකාර තීරු බහාලුම් AS1450R

  අයිතමය අංකය :SQ1450R ප්‍රකාරය : වර්ග බහාලුම් ප්‍රමාණය : 205x205x46mm ධාරිතාව : 1450m ick ණකම : 0.063mm ඇසුරුම් : 600pcs / පෙට්ටි Ctn ප්‍රමාණය : 650x350x435mm

 • Square Foil Container AS550

  චතුරස්රාකාර තීරු බහාලුම් AS550

  අයිතමය අංක :SQ550

  ප්‍රකාරය : වර්ග භාජනය

  ප්‍රමාණය : 163x163x40mm

  ධාරිතාව : 550ml

  Ick ණකම mm 0.063mm

  P 1000pcs / Carton ඇසුරුම් කිරීම

  Ctn ප්‍රමාණය : 830x225x345mm

 • Square Foil Container AS340

  හතරැස් තීරු බහාලුම් AS340

  අයිතමය අංක :SQ340

  ප්‍රකාරය : වර්ග භාජනය

  ප්‍රමාණය : 134x134x45mm

  ධාරිතාව : 340ml

  Ick ණකම mm 0.06mm

  P 500pcs / Carton ඇසුරුම් කිරීම

  Ctn ප්‍රමාණය : 690x275x145mm

 • Square Foil Container AS295F

  චතුරස්රාකාර තීරු බහාලුම් AS295F

  අයිතමය අංක :SQ295F

  ප්‍රකාරය : වර්ග භාජනය

  ප්‍රමාණය : 112x112x47mm

  ධාරිතාව : 295ml

  Ick ණකම : 0.056mm

  ඇසුරුම් p 2000 පීසී / පෙට්ටි

  Ctn ප්‍රමාණය : 580x350x475mm

 • Square Foil Container AS250

  චතුරස්රාකාර තීරු බහාලුම් AS250

  අයිතමය අංක :SQ250

  ප්‍රකාරය : වර්ග භාජනය

  ප්‍රමාණය : 134x134x36mm

  ධාරිතාව m 250 මිලි

  Ick ණකම mm 0.06mm

  P 500pcs / Carton ඇසුරුම් කිරීම

  Ctn ප්‍රමාණය : 315x290x295mm