• ඇල්වින් පැක් කේටරින් පැකේජ විසඳුම් විශේෂ expert, රටවල් 50 කට වඩා අලෙවි කරන්න
 • export@allwinpack.com
 • Round container AC211

  වටකුරු බහාලුම් AC211

  අයිතමය අංක :RO211

  ප්‍රකාරය : වටකුරු බහාලුම

  ප්‍රමාණය mm 211mm

  ධාරිතාව:/

  Ick ණකම : 0.05 මි.මී.

  ඇසුරුම් කිරීම : 5000pcs / Carton

  Ctn ප්‍රමාණය x 250x235x240mm

 • Round container AC430

  වටකුරු බහාලුම් AC430

  අයිතමය අංක :RO430

  ප්‍රකාරය : වටකුරු බහාලුම

  ප්‍රමාණය mm 200mmx24mm

  ධාරිතාව : 430ml

  Ick ණකම mm 0.06mm

  P 500pcs / Carton ඇසුරුම් කිරීම

  Ctn ප්‍රමාණය x 450x420x220mm

 • Round container AC410

  වටකුරු බහාලුම් AC410

  අයිතමය අංක :RO410

  ප්‍රකාරය : වටකුරු බහාලුම

  ප්‍රමාණය : 151mmx30mm

  ධාරිතාව : 410ml

  Ick ණකම mm 0.07mm

  ඇසුරුම් කිරීම : 1200pcs / Carton

  Ctn ප්‍රමාණය : 535x475x325mm

 • Round container AC420

  වටකුරු බහාලුම් AC420

  අයිතමය අංක :RO420

  ප්‍රකාරය : වටකුරු බහාලුම

  ප්‍රමාණය : 142mmx30mm

  ධාරිතාව : 420ml

  Ick ණකම mm 0.065mm

  P 1000pcs / Carton ඇසුරුම් කිරීම

  Ctn ප්‍රමාණය : 755x360x315mm

 • Round container AC400

  වටකුරු බහාලුම් AC400

  අයිතමය අංක :RO400

  ප්‍රකාරය : වටකුරු බහාලුම

  ප්‍රමාණය : 163mmx41mm

  ධාරිතාව m 400ml

  Ick ණකම mm 0.035mm

  ඇසුරුම් p 600pcs / පෙට්ටි

  Ctn ප්‍රමාණය : 465x395x320mm

 • Round container AC356

  වටකුරු බහාලුම් AC356

  අයිතමය අංක :RO356

  ප්‍රකාරය : වටකුරු බහාලුම

  ප්‍රමාණය : 122mmx61mm

  ධාරිතාව : 356ml

  Ick ණකම : 0.067mm

  P 1000pcs / Carton ඇසුරුම් කිරීම

  Ctn ප්‍රමාණය : 620x450x255mm

 • Round container  AC301

  වටකුරු බහාලුම් AC301

  අයිතමය අංක :RO301

  ප්‍රකාරය : වටකුරු බහාලුම

  ප්‍රමාණය : 126mmx43.5mm

  ධාරිතාව : 301ml

  Ick ණකම mm 0.06mm

  ඇසුරුම් කිරීම : 1500pcs / Carton

  Ctn ප්‍රමාණය : 655x400x270mm

 • Round container AC220

  වටකුරු බහාලුම් AC220

  අයිතමය අංක :RO220

  ප්‍රකාරය : වටකුරු බහාලුම

  ප්‍රමාණය : 110mmx35.5mm

  ධාරිතාව : 220ml

  Ick ණකම : 0.045mm

  ඇසුරුම් p 2000 පීසී / පෙට්ටි

  Ctn ප්‍රමාණය : 705x250x470mm

 • Round container AC210

  වටකුරු බහාලුම් AC210

  අයිතමය අංක :RO210

  ප්‍රකාරය : වටකුරු බහාලුම

  ප්‍රමාණය mm 86mmx58mm

  ධාරිතාව : 210ml

  Ick ණකම mm 0.06mm

  ඇසුරුම් p 2000 පීසී / පෙට්ටි

  Ctn ප්‍රමාණය : 455x360x365mm

 • Round container AC02

  වටකුරු බහාලුම් AC02

  අයිතමය අංක :RO02

  ප්‍රකාරය : වටකුරු බහාලුම

  ප්‍රමාණය mm 30mmx13mm

  ධාරිතාව m 2 මිලි

  Ick ණකම mm 0.04mm

  ඇසුරුම් කිරීම : 20000pcs / පෙට්ටි

  Ctn ප්‍රමාණය : 355x315x355mm

 • Round container AC550

  වටකුරු බහාලුම් AC550

  අයිතමය අංක :RO550

  ප්‍රකාරය : වටකුරු බහාලුම

  ප්‍රමාණය mm 150mmx41mm

  ධාරිතාව : 550ml

  Ick ණකම mm 0.07mm

  ඇසුරුම් කිරීම : 1200pcs / Carton

  Ctn ප්‍රමාණය : 615x475x325mm

 • Round container AC20

  වටකුරු බහාලුම් AC20

  අයිතමය අංක :RO20

  ප්‍රකාරය : වටකුරු බහාලුම

  ප්‍රමාණය : 59mmx16mm

  ධාරිතාව m 20 මිලි

  Ick ණකම mm 0.04mm

  ඇසුරුම් කිරීම : 10000pcs / පෙට්ටි

  Ctn ප්‍රමාණය x 500x485x320mm

12345 ඊළඟ> >> පිටුව 1/5